βακτρᾶς βάκτρευμα βακτρεύω Βακτρία Βακτριανή Βακτριανός Βάκτριον Βάκτριος βάκτρον βακτροπηρίτης βακτροπροσαίτης Βάκτρος βακτροφόρας βακύλιον Βακύροι βακχάζω βάκχαρ βακχάριος Βακχᾶς βακχάω Βακχεαστής βακχέβακχος βακχεία βακχειακός βακχειόμαντις βακχεῖος Βακχεῖος βακχειοχόρειος Βακχείριοι βακχειώτης βάκχευμα Βακχεύς βακχεύσιμος βάκχευσις βακχευτής βακχευτικός βακχεύτρια βακχεύτωρ βακχεύω Βακχέχορος βάκχη Βάκχη Βακχία Βακχιάδας βακχιάζω βακχιᾰκός Βακχιάς Βακχιαστής Βακχίδης βακχικός βακχιόω Βάκχις Βακχίς Βακχιστής Βακχιών Βακχιώτας βακχόαν· Βακχονησίτης Βάκχος Βάκχου νῆσος βακχούρια Βακχυλίδης Βακχῠλίς βάκχυλος Βάκχυρις Βακχώδης Βάκχων Βαλᾶ βαλάβαθρον Βαλαγαία