ἀστρονόμημα ἀστρονομία ἀστρονομικός ἀστρονόμος ἀστρόπληγος ἀστρόπληκτος ἀστροποιέω ἀστροπολεύω ἀστρόρρυσις ἀστροσκοπέω ἀστροσκοπία ἀστροτέχνημα ἀστρούθιστος ἀστροφαής ἀστροφεγγής ἀστροφόρητος ἀστροφόρος ἄστροφος ἀστροχίτων Ἀστρόχονδα Ἀστρύβαι ἀστρώδης ἀστρῷος ἀστρωπός ἀστρωσία ἄστρωτος ἄστυ Ἄστυ Ἀστυάγης Ἀστυάγυια Ἀστύᾰλος Ἀστυᾰνάκτειος ἀστῠάναξ Ἀστυάναξ Ἀστυάνασσα Ἀστυβίης ἀστυβοώτης ἀστυγειτνιάω ἀστυγειτονέομαι ἀστυγειτονικός ἀστυγείτων Ἀστυγένεια Ἀστύγονος Ἀστῠδάμας Ἀστῠδάμεια ἄστῠδε ἀστυδίκης ἀστῠδρομέομαι Ἀστυδρομία ἀστύθεμις Ἀστυΐγας Ἀστυκλῆς ἀστυκός Ἀστυκράτεια Ἀστυκράτης Ἀστυκρατίδας Ἀστυκρέων †ἀστυλάζει· Ἀστυλαΐδας ἀστυλίς· ἀστυλόν· ἄστῡλος Ἀστύλος Ἀστύμαχος Ἀστυμέδουσα Ἀστῠμέλοισα ἀστῠμέριμνος Ἀστυμήδης ἀστύνῑκος Ἀστυνόμεια ἀστυνομέω