ἀξιώλεθρος ἀξίωμα ἀξιωματικός ἀξιωμάτιον Ἀξίων ἀξίωσις ἀξιωτέον ἀξιώτης ἀξόανος Ἄξολα Ἄξονες ἀξονήλᾰτος ἀξόνιον ἀξόνιος ἀξονίσκος ἄξοος 1 ἄξος 2 ἄξος Ἄξος Ἀξότας ἀξουγγία ἀξουγγιασμός ἀξούγγιον Ἄξουμις Ἀξούρτας ἀξυγγενής ἀξυγκρότητος ἀξῠλία Ἄξυλις ἀξύλιστος ἄξῠλος Ἄξυλος ἀξυμ- ἀξυν- ἄξυνος· ἀξυρής ἄξυρος ἀξύστατος ἄξυστος Ἀξωμίτης ἄξων ἄογκος ἄοδμος ἀοζέω ἀοζία 1 ἄοζος 2 ἄοζος ἀοί· ἀοῖα ἄοιγον· ἀοιδάω ἀοιδή Ἀοιδή ἀοιδιάω ἀοιδικός ἀοίδιμος ἀοιδοθέτης ἀοιδοκᾶρυξ ἀοιδολαβράκτης ἀοιδομάχος ἀοιδοπόλος ἀοιδός ἀοιδοσύνη ἀοιδοτόκος ἀοίκητος ἄοικος ἄοικτος †ἄοιμα· ἄοιμον· ἄοιμος· ἀοινέω