ἀγορευτός ἀγορεύω ἀγορῆθεν ἀγορήιος ἀγορήνδε ἀγορηνόμ- Ἀγορησεύς Ἀγορήσιος Ἀγορησός ἀγορητής ἀγορῆτις ἀγορητός ἀγορητύς ἀγορῆφι Ἀγόριος Ἀγορῖται *Ἀγοροδᾱμος ἄγορος ἀγόρριον· ἀγορρίς· ἀγός 1 ἄγος 2 ἄγος ἀγοστέω ἀγοστή ἀγοστός Ἀγουβηνοί Ἄγουντον ἀγούρ ἀγουρίδα ἀγουριδόζωμον ἄγουρος ἀγουστάλιος Ἄγουστος ἄγρα Ἄγρα ἀγραγγούριν Ἀγραδάτης ἄγρᾰδε Ἀγραεῖς †ἀγράθεν· Ἄγραι Ἀγραϊκός Ἀγράιοι Ἀγραῖος Ἀγραΐς ἀγράκαβος· ἀγρακόμας ἀγραμματία ἀγραμματίκευτος ἀγραμμάτιστος ἀγράμμᾰτος ἄγραμμος ἀγραμύξειν· ἀγρανγούρην ἀγράνδις Ἀγράνια ἀγραπιδέα ἄγραπτος ἀγραρεύω ἀγραρία ἀγράριος Ἀγραστυών hαγρατέρα ἀγραυλέω Ἀγραυλή ἀγραυλής ἀγραυλία Ἀγραυλίς ἄγραυλος