Γέλων Γελωνός Γελῷος γέλως γελωτῖνος· γελωτολόγος γελωτοποιέω γελωτοποιητέον γελωτοποιία γελωτοποιικῶς γελωτοποιός γελωτός γελωτόφυλλις Γέμελλα Γέμελλος γεμίζω Γεμίνιος γέμινος Γέμινος γέμισμα γεμιστός γέμμα Γεμμαρουρίς γέμματα γέμος γεμπός· γεμπύλος γέμω Γέμων γεναρίς γεναρχέω γενάρχης γεναρχικός γέναρχος Γέναυνοι γενεά Γενέα γενεαλογέω γενεαλόγημα γενεαλογία γενεαλογικός γενεαλόγος γενεάρχης γενεαρχικός Γενεάτης γενεᾶτις γενεή γενεῆθεν γενέθλη γενεθλήιος γενεθλιάζω γενεθλιᾰκός γενεθλιαλογέω γενεθλιαλογία γενεθλιαλογικός γενεθλιαλόγος γενεθλιάς γενεθλίδιος γενεθλιολόγος Γενέθλιον γενέθλιος Γενέθλιος γενεθλίωμα γένεθλον γενέθρα γενειάζω γενειάς Γενειάς γενείασις γενειάσκω γενειαστήρ