Ἀρχιμήδειος Ἀρχιμήδης Ἀρχίμηλος ἀρχιμηνία ἀρχίμηνος ἀρχιμηχανικός ἀρχίμιμος ἀρχιμυστέω ἀρχιμύστης ἀρχινακορέω ἀρχινακόρος Ἀρχινάρα ἀρχιναύπηγος ἀρχιναυφύλαξ ἀρχινεανίσκος ἀρχινεωκορέω ἀρχινεωκόρος ἀρχινεωποιία ἀρχινεωποιός ἀρχίνη Ἀρχίνομος Ἀρχῖνος ἀρχινυκτοφύλαξ ἀρχιοικιστάς ἀρχιοικοδόμος ἀρχιοινοχοεία ἀρχιοινοχόος ἀρχῖον ἀρχιονηλάτης ἄρχιος ἀρχιπαραφύλαξ ἀρχιπάρθενος ἀρχ[ι]παστοφορία ἀρχιπαστοφόρος ἀρχιπατριώτης ἀρχιπάτωρ ἀρχιπεδιοφύλαξ ἀρχιπειρατής ἀρχιπερίπολος ἀρχίπλανος ἀρχιποίμην Ἀρχίπολις ἀρχιποσία ἀρχιποταμίτης Ἀρχίππη Ἄρχιππος ἀρχιπρεσβευτής ἀρχιπρεσβύτερος ἀρχιπρόβουλος ἀρχιπροστατέω ἀρχιπροστάτης ἀρχιπρουρέω ἀρχίπρουρος ἀρχιπροφητεία ἀρχιπροφήτης ἀρχιπρυτανεία ἀρχιπρυτανεύω ἀρχιπρύτανις ἀρχιραβδούχισσα ἀρχιραβδοῦχος ἀρχιρεύς ἀρχίς ἀρχισατράπης ἀρχισιτολόγος ἀρχισιτοποιός ἀρχισιτωνέω ἀρχισιτώνης ἀρχισκηπτοῦχος ἀρχισοφιστής ἀρχισταβλίτης ἀρχιστάτωρ