1 αὔω
• Alolema(s): αὕω Od.5.490 (l. de Demetr.Ix.24 ad loc. donde αὔοι cód.), Hdn.Gr.2.132


1 sacar fuego, prender ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕῃ Od.l.c.
en v. med.-pas. arder ὅτε ... πῦρ αὔηται σπουδῇ Arat.1035.

2 desecar Hdn.Gr.l.c.
• Etimología: De la raíz *°Heus- presente en εὕω q.u. c. grado ø y prótesis, y rel. c. lat. haurio, anórd. ausa. Cf. αὖος.