ἕλμιγξ, -ιγγος, ἡ
• Alolema(s): ἐλμ- Hp.Epid.1.26.12


entom. gusano, lombriz ref. parásitos intestinales ὑγρὰ ταραχώδεα διῆλθεν μετὰ ἐλμίγγων Hp.l.c., ἑ. πλατεῖα solitaria Plu.2.524d, ἔχεις ... ἕλμιγγας καὶ φθειρῶν ἀγέλας tienes lombrices y montones de piojos Secund.Vit.76.9, cf. Pelagon.527, Hippiatr.Paris.724, 731, ὡς ἑ. ἤτοι γῆς ἐντεριώνη Epiph.Const.Haer.71.6.2.