ἔμπορος, -ου, ὁ, ἡ


I 1pasajero que viaja en nave ajena εἶμι μέν ... ἔ.· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ' ἐρετάων γίνομαι me marcho como pasajero, pues no dispongo de naves ni remeros, Od.2.319, ἦ ἔ. εἰλήλουθας νηὸς ἐπ' ἀλλοτρίης; Od.24.300
viajero en barco, navegante c. gen. ναύτης ἔ. Αἰγαίοιο marino que surca el Egeo Call.Del.317.

2 p. ext. viajero a pie, caminante ὥρα δ' ἐμπόρους μεθιέναι ἄγκυραν ἐν δόμοισι πανδόκοις ξένων de Orestes, A.Ch.661, ... ἢ μοῦνον ... στείχειν ἔμπορον οἷ' ἀλάταν ἐπ' ἀλλοδαμίαν; ¿o solitario marcha cual errante viajero a tierra extraña? de Teseo, B.18.36, cf. S.OC 25, 303, E.Alc.999
fig. κακῶν μὲν ὅστις ἔ. κυρεῖ aquel que viaja por las desgracias A.Pers.598 (var., cf. ἔμπειρος I 2).

II 1mercader, comerciante gener. dedicado a importación y exportación por mar de mercancías al por mayor ὅσα ἐπὶ μεταβολῇ τις ... ἔ. ἔχων ἔπλει Th.6.31, cf. Call.Epigr.18.3, Ἕλληνες ... ἐπιδήμιοι ἔμποροι con sede en ciudades de Egipto, Hdt.2.39, ἐπὶ φορτίδι νηὶ ἔ. AP 7.287 (Antip.Thess.), cf. Wilcken Chr.273.2.9 (II/III d.C.), de ungüentos, Semon.15, de esclavos, Ar.Pl.521, cf. Vit.Aesop.W.23, de cereales SEG 48.96.26 (Atenas IV a.C.), de aceite ὅσοι δὲ τῶν ἐμπόρων ἐκ Πηλουσίου ξενικὸν ἔλαιον ... παρακομίζ[ω]σιν εἰς [Ἀλ]εξάνδ[ρ]ειαν PRev.Laws 52.25 (III a.C.), cf. SEG 15.108.42 (Atenas II d.C.), de vino ἐ. τῶν ἀπὸ τοῦ Ὅρμου PMonac.52.3 (II a.C.), οἱ ἔμποροι οἱ Κιτιεῖς IG 22.337.33 (Pireo IV a.C.), Ἐρυθραῖος ἔμπορος IPDésert 65.6 (I d.C.), cf. SB 13167ue.2.9, 19 (II d.C.)
c. gen. ὥρης ἔ. comerciante de la belleza ref. un proxeneta AP 9.416 (Phil.), ἔ. εὐμόρφων ... γυναικῶν IUrb.Rom.1326.7 (II/III d.C.), ἔ. Τυχαίων mercader de estatuillas de Tique, IGLMus.Messina 34.2 (imper.)
dist. de κάπηλος ‘comerciante al por menor’, ‘detallista’, Pl.R.371d, Prt.313c, Arist.Pol.1291a16, Sch.Ar.Pl.1156b
dist. de νάυκληρος ‘armador’ X.Vect.5.3, Lys.19.50, SEG 26.72.38 (Atenas IV a.C.), τὸ κοινὸν τῶν Τυρίων Ἡρακλειστῶν ἐμπόρων καὶ ναυκλήρων ID 1519.36 (II a.C.), οἱ ἔμποροι καὶ ναύκληροι οἱ καταπλέοντες εἰς τὸ ἐμπόριον ID 1657.3 (I a.C.), cf. ICos ED 178a.23 (III a.C.), ματρῶναι στολᾶται, ναύκληροι κα[ὶ ἔμπο]ροι Ἐρυθραϊκαί SEG 8.703 (Egipto II/III d.C.)
dist. de ἐκδοχεύς q.u. οἵ τε ξένοι οἱ εἰσπλέοντες καὶ οἱ ἔμποροι καὶ οἱ ἐγδοχεῖς PCair.Zen.21.10 (III a.C.), cf. ID 1520.28 (II a.C.)
dist. de κυβερνήτης ‘piloto’, Plu.Demetr.33
tb. por tierra, ref. caravanas por el desierto οἱ συναναβάντες ... ἔμποροι ἀπὸ Φοράθου OGI 632.3 (Palmira II d.C.), Πηλουσίου γὰρ καθ' ἡμέραν ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς (a Bostra) ἔμποροι PMich.466.37 (II d.C.)
en pap. prob. tb. ref. a pequeños comerciantes PBerl.Leihg.42B.18 (II d.C.), POxy.1519.8 (III d.C.), ἔ. ἐν τῷ Νεμεσιείου SB 12498.14 (III d.C.)
fig. κακὴν ... ἔμπορον βίου mala comerciante de su vida de Fedra, E.Hipp.964, ἔ. τις περὶ τὰ τῆς ψυχῆς μαθήματα de los sofistas, Pl.Sph.231d
Ἔ. El comerciante tít. de una comedia de Filemón, Plaut.Mer.9, de Dífilo, Ath.227e, de Epícrates, Ath.655f.

2 adj. mercante νῆες D.S.5.12
de los comerciantes ἔ. ἕδρη ref. las mesas de los mercaderes del Templo de Jerusalén, Nonn.Par.Eu.Io.2.15.