ἑξάπλοκος, -ον


trenzado de seis cabos σχολῇ γ' ἂν ἀπορραγείη τὸ ἑξάπλοκον (σπαρτίον) difícilmente podría romperse la cuerda de seis cabos ref. a LXX Ec.4.12, Oecum.Apoc.1.45.