ἑλιξοπόρος, -ον
• Alolema(s): εἱλιξόπορος Man.4.467


1 que gira en movimiento helicoidal σελήνη Man.4.437, 467, ἄτρακτοι Procl.H.1.48.

2 que forma espiral δεσμὸς ἑ. ref. a los zarcillos de la vid, Paul.Sil.Soph.654.