ἐλελίσφαξ, -φακος, ὁ


bot. salvia ἡ ῥίζα δὲ τοῦ σιλφίου καὶ ἐλελίσφακος Eutecnius Th.Par.8.17.