ἐκδικητικός, -ή, -όν


vengativo δυνάμεις de las Erinis, Tz.ad Lyc.406.