ἐκδημέω


I c. valor de estado o situación, gener. en pres. o perf.

1 gener. en pres. estar fuera del país, estar ausente αἱ δὲ ὀγδώκοντα ἱστίαι αὗται ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσαι estas ochenta familias se hallaban en aquel momento fuera de su patria Hdt.1.176, θεωρὸς ... ἐκδημῶν S.OT 114, cf. 2Ep.Cor.5.9
en perf., c. adv. τηλοῦ ἐκδεδημηκώς habiendo estado ausente lejos Hp.Ep.12
por motivos polít. y legales estar desterrado εἰς ἄλλην χώραν ... ἀπελθὼν οἰκείτω τὸν ἐνιαυτὸν ἐκδημῶν Pl.Lg.864e.

2 estar lejos de c. gen. ὅσον ἡμῶν ἐκδεδήμηκας χρόνον cuanto tiempo has estado lejos de nosotros Aristaenet.2.13.3, ἐκδημοῦντες τρόπον τινὰ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς alejándose en cierta manera de la existencia humana ref. a los apóstoles, Gr.Nyss.Ordin.337.21.

II c. idea de mov., gener. en aor. y perf. salir del país o la ciudad, partir de viaje concr. τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν habiendo abandonado Solón la patria con objeto de ver mundo Hdt.1.30, cf. Pl.Lg.952d, PSI 410.3 (III a.C.), οὐ δύναμαι ἐγδημῆσαι ἀλλὰ καταφθείρομαι ἀργῶν PMich.774.27 (II a.C.), ref. a viajes de estudios o información τοὺς ἐκδημήσαντας ἐπὶ ζήτησιν Pl.Lg.961a, οὐδ' αὐτοὶ οὗτοι μένουσιν αὐτόθι, ἀλλὰ καὶ τελειοῦνται ἐκδημήσαντες Str.14.5.13, γράψαντες αὐτά πρόσθεν τῶν φλιῶν ... πυλῶν τῶν ἐν τοῖς τείχεσιν, ἵν'... οἱ μὲν ἐκδημοῦντες καὶ ἐνδημοῦντες inscribiendo en las jambas de las puertas de las murallas para que los que los que salen (de la ciudad) y los que están dentro ... Ph.2.359, τῷ κατὰ θεὸν ἐκδημήσαντι al que sale de viaje en nombre de Dios para evangelizar, Gr.Nyss.Ep.2.11, c. ac. int. y ἀπό c. gen. τὴν τελευταίαν ἐκδημίαν ἀφ' ἡμῶν ἐκδημήσας habiendo partido lejos de nosotros para el último viaje Gr.Naz.Ep.63
en perf. ἐπὶ τοῦτο ἐκδεδήμηκε y para esto ha viajado, e.e., para obtener cultura, Arr.Epict.1.4.22
en pres., c. adv. κατοικεῖν καὶ ἐγδημεῖν ἀσυλὶ καὶ ἀσπονδί ICr.App.50.9 (Drero III/II a.C.), c. gen. σκηψάμενος ἐκδημεῖν τῆς βασιλείας pretextando salir del reino I.Vit.388, c. ἔξω y gen. ἐκδημεῖν ἔξω τῆς Ἰταλίας D.C.52.42.6
fig. ἡ ψυχὴ διὰ φιλοσοφίας, λαβοῦσα ἡγεμόνα τὸν νοῦν, ἐπεραιώθη καὶ ἐξεδήμησεν Arist.Mu.391a12, διὰ τῶν ὁρωμένων πρὸς τὸν ἀόρατον ἐκδημήσωμεν Thdt.Affect.4.65, c. ἐκ y gen. εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρός τὸν κύριον queremos más partir del cuerpo y morar junto al Señor 2Ep.Cor.5.8, cf. Gr.Nyss.Ep.2.18, τοῦ τῆδε βίου ἐκδημήσας ... πρὸς Θ(εὸ)ν ἐνεδήμησεν IMaced.66 (Elimea V/VI d.C.)
abs. partir de la vida, morir ἐπειδὴ δὲ ... ὁ μὲν ἐξεδήμησεν, αὐτὸς δὲ τὴν προστασίαν παρέλαβεν una vez que aquél partió de esta vida, éste (Teódoto) se hizo cargo de la presidencia Thdt.H.Rel.5.7, cf. 11.5, 15.4
c. ac. de direcc. viajar εἰς y ac. ἐκδημήσασα δύσιν καὶ ἀνατολήν IUrb.Rom.1664 (III d.C.), δὶς εἰς τὴν Μεγάλην πόλιν Plb.20.12.2, εἰς τοὺς ἐκ[τὸ]ς [τόπους BGU 1197.7 (I a.C.), εἰς Δαμασκόν I.AI 9.88.