ἐκδημητικός, -ή, -όν


de viaje, expedicionario ἔξοδος ἐκδημητικὴ στρατιωτῶν glos. a expeditio, Gloss.2.65, cf. Demetr. en Cat.Cod.Astr.8(3).99.14
como tít. de una sátira ecdemeticus (sc. λόγος) guía de viaje Varro Sat.Men.91 tít.