ἐγκυκλιακός, -όν
• Grafía: graf. pap. ἐνκ-


I relativo al impuesto sobre transferencias de propiedad δαπάνη PMich.Teb.123.ue.7.19, cf. re.22.31 (I d.C.), λόγος BGU 914.5 (II d.C.) en BL 3.15.

II subst.

1 ὁ ἐ. recaudador del impuesto de transmisión de propiedad PMich.Teb.123.ue.2.16 (I d.C.), POxy.2281.3 (II d.C.).

2 τὸ ἐ. impuesto de transmisión de propiedad τὸ [τῆ]ς ἐλευθερώσεως ... ἐ. impuesto de transmisión por manumisión de un esclavo, POxy.3241.6 (II d.C.), en plu. SB 15850.4 (II d.C.).