Ἅρπυς, -υος, ὁ


1 el raptor epít. de Eros ἀμφοτέροις ἐπιβὰς Ἅρπυς ἐληΐσατο Parth.SHell.624, cf. eol. ἄρπυν· ἔρωτα Hsch.

2 Harpis otro n. del río Tigres, en el Peloponeso, al que cayó una de las Harpías, Apollod.1.9.21.