Ἅρπυια, -ας, ἡ
• Morfología: [nom. plu. Ἁρπυῖαι Cerc.17.8, ép. dat. plu. -ίῃσιν A.R.2.264, Q.S.1.169]


Harpía

I mit.

1 sg. Ἅ. Ποδάργη Harpía Podarga madre, unida a Céfiro, de los corceles de Aquiles Il.16.150, Q.S.8.155
madre del caballo Arión, Q.S.4.570
Σιθονίη Ἅ. Harpía Sitonia madre, unida a Bóreas, de los caballos Janto y Podarga, Nonn.D.37.159
gener. ἣ δ' αἶψ' ὥσθ' Ἅρπυια y ella, al punto, como Harpía ... Hes.Fr.76.18, Ἀελλόποδός θ' ἁρπυίας Euph.139, cf. Hsch.

2 plu. Harpías genios alados, hijas de Taumante y la Oceánide Electra, personificación de torbellinos, tempestades y huracanes, Hes.Th.267, Anaxil.22.5, Apollod.1.2.6, 9.21, Hsch.
gener. Ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο las Harpías arrebataron, Od.1.241, 14.371, 20.77, Ἅρπυιαι ... ἥρπαζον A.R.2.188, cf. A.R.Fr.5.5, λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον último botín para las Harpías A.R.2.264, κυλλ]όχειρες ὥ[σπ]ερ Ἁρπυῖαι Cerc.l.c., cf. Hsch.

3 n. de uno de los perros de Acteón, A.Fr.245.

II ciu. de Iliria, Plb.Fr.21.
• Etimología: Etim. dud. quizá part. perf. fem. de la raíz *rep- ‘agarrar’ y anaptixis, cf. lat. rapio. Seguramente se trata de un prést., rel. ἁρπάζω por etim. popular.