Ἀρβάκα, -ης, ἡ


Arbaca ciu. de Aracosia, Ptol.Geog.6.20.4.