Ἀναζάρβας, -α, ὁ
• Alolema(s): Ἀνάζαρβος Sud.


Anazarbas romano, restaurador por orden de Nerva y por ello epón. de la ciu. de Anazarba, St.Byz.s.u. Ἀνάζαρβα, Sud.