Ἀκράβετα, -ων, τά
• Alolema(s): tb. Ἀκραββείν Eus.Onomast.14.7


Acrábeta o Acrabein ciu. del noreste de Judea, capital de la toparquía Acrabatena, actual Akrabe, al sureste de Siquem, I.BI 3.55, Eus.l.c.