Ἀκράβα, -ης, ἡ


Acraba ciu. de Mesopotamia, quizás actual Sha’rgrâ, Ptol.Geog.5.17.7.