ἄφορος, -ον


A adj.

I en rel. con el fruto

1 estéril, improductivo δένδρεα Hdt.2.156, γῆ X.Oec.20.3, Plu.2.939d, POxy.1911.117 (VI d.C.), χώρα ... ἄ. ναυπηγησίμων ξύλων tierra que no produce madera adecuada para construcción naval D.C.68.26.1, de mujeres περὶ ἀφόρων (γυναικῶν) sobre la esterilidad femenina Hp.Steril.tít.

2 que produce esterilidad μεθεῖσα ... σταλαγμὸν †χθονὶ ἄφορον A.Eu.784, νοῦσος Hp.Mul.1.38, χρόνος Hp.Mul.1.6.

II exento de tributo de productos y bienes inmuebles ἄ. καὶ ἀτελής Str.15.1.39, cf. PTeb.24.37 (II a.C.), PPetaus 13.24, 14.31 (II d.C.), PWisc.34.12 (II d.C.)
dud. privado de οὐκ ἄ. στεφ[άνων IG 7.2538 (Tebas) en Hermes 65.1930.221 (cj.).

III ἄφοροι· ἀσύλητοι Hsch.

B subst. zool. ὁ ἀ. cierto pececillo Isid.Etym.12.6.40.