ἄρραφος, -ον
• Alolema(s): ἄραφ- Zach.Mit.Opif.M.85.1089A.


1 inconsútil de la túnica de Jesús ἦν δὲ χιτὼν ἄ. Eu.Io.19.23, cf. Nonn.Par.Eu.Io.19.23.

2 medic. que no tiene suturas ἐστὶν ἄρραφα τὰ ... μόρια τῶν ὀστῶν Gal.3.935, cf. 932.

3 fig. subst. τὸ ἄ. ausencia de fallos τὸ ἄ. ... τῶν ἀποδείξεων de la argumentación bien construida Zach.Mit.l.c.