ἄαπτος, -ον


que no puede ser tocado o alcanzado, intocable, temible, irresistible χεῖρες Il.1.567, cf. Od.11.502, 22.70, μένος καὶ χεῖρες Il.8.450, Hes.Op.148, A.Fr.213 (dud., cf. 1 ἄεπτος), παλάμαι Gr.Naz.M.37.1233, κῆτος Opp.H.5.629.
• Etimología: Etim. dud.; tal vez compuesto neg. en que la forma ἀ- por ἀν- antevocálica quedaría justificada por la existencia de aspiración en ἅπτω q.u.