ἁμιλλητήριος, -α, -ον


I 1de carrera, de competición ἅρμα Aristid.Or.37.15, ἵππος Philostr.Gym.26, VA 2.11, Poll.1.181, τῶν ἵππων ἀγῶνες Men.Prot.p.1., Hsch.

2 vehemente, agresivo λόγοι Hsch., Phot.p.92R.

II subst. τὸ ἀ.

1 plu. competiciones (quizá musicales) Milet 1(3).133.14 (Mileto V a.C.).

2 sg. estadio, lugar en que se compite Sud.