ἀάατος, -ον
• Prosodia: [ᾰᾱᾰ-, pero ᾰᾱᾱ- Il.14.271]


que no puede ser inducido a error o engañado, infalible μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ Il.14.271, μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον Od.22.5, cf. 21.91
imbatible νοήσας πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος habiendo observado su forma de pelear, dónde su fuerza era imbatible A.R.2.77, cf. AB 321.1.
• Etimología: Comp. neg. sobre la r. de ἀάω q.u.