ἀσκητικός, -ή, -όν


I 1propio de los atletas ἀσκητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ νοσήματος Ar.Lys.1085
apropiado para el ejercicio corporal τόποι SB 9921.13 (III d.C.), ἀσκητικώτατον ... χρῆσθαι Clem.Al.Paed.2.11.117.

2 laborioso, activo op. ἀργός: βίος Pl.Lg.806a, τρόπος Ph.1.552.

3 que se ejercita en la disciplina, ascético ἀνήρ M.Ant.1.7, en lit. crist. μελέται Ph.1.646, βίος Basil.M.31.881B, cf. Pall.H.Laus.32.2.

II adv. -ῶς

1 de manera atlética Poll.3.145.

2 ascéticamente βιοτεύειν Thdt.M.81.1277B.