ἀρχίδιον, -ου, τό


1 principio ἐξ ἀρχιδίου Philol.B 21.

2 irón. carguito κἂν λαχόντες ἀ. εἶθ' ἁρπάσαι βούλησθέ τι Ar.Au.1111, personif. ὑπηρετεῖν τοῖς ἀρχίδιοις D.18.261.