ἀρρᾰβών, -ῶνος, ὁ
• Grafía: graf. ἀρα- PMil.Vogl.212.2re.13 (II d.C.), BGU 446.5, 17, 18 (II d.C.)


1 en cont. comerciales señal, anticipo que se da al comprar algo y que se pierde si se incumple el compromiso ἀρραβῶνα δεδωκέναι Is.8.23, ἀ. ἀναπόριφος PFay.91.14 (I d.C.), BGU 2111.7, 446.5 (II d.C.), cf. Arist.Pol.1259a12, PRyl.555.10 (III a.C.), IIl.5.30 (III a.C.), UPZ 67.13 (II a.C.), BGU 446.17, 18 (II d.C.), PSarap.59.2.8, PMil.Vogl.l.c., Stilpo, POxy.2721.22 (III d.C.), Hsch.
en plu. depósitos exigidos a un contratista IPE 12.32B.34 (Olbia III a.C.).

2 gener. garantía, seguridad sin cont. Cratin.230, ἔχοντες ἀρραβῶνα τὴν τέχνην τοῦ ζῆν Antiph.123.6
del Espíritu Santo ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν Ep.Eph.1.14, cf. Men.Fr.688, LXX Ge.38.17, Pall.H.Laus.37.4, Hsch.H.Hom.5.6.10
fig. οὐκ ἐμάνθανον κακῶν μεγίστων ἀρραβῶνα λαμβάνων Pl.Com.80.

3 fig. regalo, soborno ἐφθάκει δ' ὁ γενναῖος ... ἀρραβῶσι μεγάλοις τὸν Οὐίνιον Plu.Galb.17, cf. Hsch.
• Etimología: Prést. semítico, cf. hebr. ’ērābōn’.