ἀρρενοειδῶς


en forma de varón (τὸ πνεῦμα ... τῆς ἀληθείας) ἀ. ὀπτάνεσθαι ser imaginado (el espíritu de la verdad) con forma de hombre Epiph.Const.Haer.66.33 (p.72.25).