ἀρρανής, -ές


quizá f.l. por ἀρραγής irrompible, inquebrantable πέτραν ... τὴν ἀρρανῆ ... τοῦ Σωτῆρος δύναμιν ὀνομάζει Cyr.Al.M.70.701B.