ἀρραβωνίζω
• Grafía: graf. ἀρα- IGLS 1522.6 (V d.C.)


1 en cont. comerciales dar como anticipo, como garantía al comprar algo PCair.Zen.250.3 (III a.C.), cf. en v. med. Hsch.

2 gener. garantizar, asegurar ἀνάστασιν ... ἐπανγιλάμενος κὲ ἀραβωνίσας IGLS l.c., cf. Cyr.Al.M.73.909D
en v. pas. recibir como garantía de los creyentes ἀδιακρίτως ἐνταῦθα ἠρραβωνισμένοι Clem.Al.Paed.1.6.29.