ἀρούσπεξ


lat. haruspex, haruspice μάντιν ... ὃν ἡμεῖς ἱεροσκόπον καλοῦμεν, Ῥωμαῖοι δὲ ... ἀρούσπικα προσαγορεύουσιν D.H.2.22.