ἀπόρρυψις, -εως, ἡ
• Alolema(s): tb. ἀπόρυψις Ath.409c


1 lavado, limpieza ἐχρῶντο ... σμήματι ἀπορύψεως χάριν utilizaban jabón por higiene Ath.l.c.
mistérico o ritual lavatorio, ablución Iambl.VP 74, χειρῶν Const.App.8.11.12.

2 medic. purga Ruf. en Orib.8.24.6, Philagr. en Orib.5.21.4.