ἀπόρρυσις, -εως, ἡ


1 flujo, chorro τοῦ αἵματος Hp.Virg.1
de los excrementos ἀπὸ τῶν σωμάτων Epiph.Const.Haer.26.11 (p.289.13).

2 desagüe, aliviadero de una fuente, Hero Dioptr.284.11, 24, Spir.1.30, de las aguas del Ponto Euxino, Plb.4.39.10
de ríos ramal, brazo lateral ἔχοντος τοῦ Ταύρου πολλὰς καὶ μεγάλας ἀπορρύσεις Plb.10.28.4.