ἀπόρρυμα, -ματος, τό


1 residuo, escurridura λην[οῦ τὸ] ῥύμα καὶ ἀ. PAvrom.1b.34 (I a.C.), τὸ ἀ. τῆς πίσσης Gal.14.435.

2 cierta medida egipcia de capacidad, Epiph.Const.Mens.M.43.284B, cf. 272C.