ἀπόρροος, -ον
• Alolema(s): contr. -ους, -ουν


1 adj. chorreante αἰγῶν ἀπόρρουν θρόμβον chorreante cuajada de cabras Antiph.52.8.

2 subst. ὁ ἀ. desagüe, chorro κρήνης E.Fr.10.78P., ὕδατι SEG 13.521.144 (Pérgamo II a.C.)
de ríos, mar brazo, canal Νείλου Aristid.Or.36.74, (θαλάττης) Aristid.Or.36.87.