ἀπόρριψις, -εως, ἡ


1 acción de quitarse, despojarse de τῶν ἱματίων ἀπορρίψιες Hp.Acut.42.

2 acción de arrojar al suelo, caída de monedas, Luc.Symp.15.