ἀπόρριμμα, -ματος, τό


desecho, desperdicio Epiph.Const.Haer.37.1.