ἀπόρρητος, -ον


I prohibido ἀπόρρητον πόλει S.Ant.44, E.Ph.1668, τἀπόρρητα δρᾶν Ar.Fr.633, ἐξάγων γε τἀπόρρηθ' exportando artículos prohibidos Ar.Eq.282, τἀπόρρητ' ἀποπέμπει Ar.Ra.362, cf. PTeb.5.27 (II a.C.), ἀπόρρητον μηδὲν ποιούμενοι Pl.Lg.932c, πράξεις Phld.Ir.25.19.

II 1gener. que no se puede decir, secreto ἀπόρρητα ποιεύμενος pidiendo el secreto Hdt.9.45, cf. 94, Ar.Eq.648, Lys.12.69, λόγοι Plb.23.3.7, γράμματα D.C.43.17.4, cf. Plu.2.50e, Paus.2.17.4, D.C.41.57.4, Aristid.Quint.104.3, ἔννοιαι Philostr.VS 528, ὁ ἐπὶ τῶν ἀπορρήτων τοῦ βασιλέως el secretario privado del rey Plu.Luc.17, cf. OGI 371.4 (I a.C.), ὁ τῶν ἀπορρήτων γραμματεύς Procop.Pers.2.7.15
τὰ ἀ. los secretos κύριον καὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων D.1.4., cf. 18.123, 21.200, Plb.3.20.3, Aristid.Quint.23.23, τά τε ἀπόρρητα τῆς κατὰ τὰ μυστήρια τελετῆς IG 22.1110.8 (Eleusis II d.C.), τὰ τῶν φιλτάτων ἀπόρρητα las intimidades Aen.Gaz.Ep.7
ἐν ἀπορρήτῳ, δι' ἀπορρήτων en secreto Pl.R.378a X.An.7.6.43, And.2.19, Myst.45, Arist.Fr.662, Lycurg.85, Plb.38.13.4, Numen.27.58, ἐν ἀπορρήτοις D.S.15.20.

2 de cosas sagradas inefable, misterioso, esotérico φλόξ E.IT 1331, μυστήρια E.Rh.943, cf. Pherecr.140, Iren.Lugd.Haer.1.1.3, Philostr.VA 6.19, γόης καὶ ἀ. Philostr.VA 8.7, del λόγος divino, Hippol.Haer.5.7.22, λογισμοί Eus.E.Th.3.3, ἐνέργεια Iul.Or.11.151b
τὰ ἀ. los misterios τἀπόρρητ' ... ἐκ Θεσμοφόροιν Ar.Ec.442, los de los iniciados en las doctrinas de los Pitagóricos, Pl.Phd.62b, τὰ θεοῦ ἀ. Ph.1.76, τὰ τῆς φύσεως ἀ. Ph.1.636, τὰ τῶν δογμάτων ἀ. Procop.Gaz.M.87.1001D, de las Sagradas Escrituras, Origenes Hom.12.7 in Ier., cf. Io.6.12.

3 que no debe ser dicho, abominable de palabras, Lys.10.2, cf. Plu.2.175c, ἀδικίαι Pl.Lg.854e, γοναί D.21.149, de palabras castigadas por la ley, Isoc.20.3, tb. de palabras que no son de uso común μήτε ἀπορρήτοις καὶ ἔξω πάτου ὀνόμασι Luc.Hist.Cons.44.

4 vergonzoso, indecente τὰ ἀ. las partes sexuales Plu.2.284a, cf. Ar.Ec.12, Longin.43.5.

III adv. ἀπορρήτως de manera indecible, inexpresable Philostr.VS 598
secretamente ἀ. τὰ γραφόμενα κατεχλεύαζε διὰ τῆς εἰκόνος Eun.Hist.68, καταφωράσας πάνυ ἀ. Ael.NA 7.42.