ἀπόρρηξις, -εως, ἡ


1 medic. ruptura de un tumor, Aret.SA 2.1.5, SD 1.10.1, de un conducto o vaso, Gal.14.776, 777.

2 rompimiento, ruptura c. pers. o comunidades, I.AI 19.212, Basil.Ep.144.3.