ἀπόρρημα, -ματος, τό


prohibición Pl.Plt.296a, cf. Hsch.