ἀπόρρευσις, -εως, ἡ


1 flujo, emanación (πυρός) Plu.2.933c
fig. μανίας καὶ λύττης Iunc. en Stob.4.50.27
de donde locura Aq.De.22.21, 1Re.25.25, Ie.29.23.

2 astrol. influencia τῶν κέντρων Vett.Val.139.7, 18.