ἀπρόσπλοκος, -ον


que no se puede entrelazar, que no se puede unir ἀπρόσπλοκα ταῦτα (los sueños) ... σὺν τοῖς ἐξῆς πᾶσι Sch.Ar.Ra.1340
fig. que no se puede combinar ἡ τετράς Heracleo Gnosticus en Origenes Io.10.38.