ἀποράξ·


ἀπόρρογα. ἀπόσπασμα. ἀπότμημα Hsch. (prob. var. por ἀπορρώξ q.u.).