ἀπορρώξ, -ῶγος
• Alolema(s): tb. ἀπορώξ Gr.Shorthand Man.606
• Morfología: [ép. dat. plu. ἀπορρώγεσσιν Call.Lau.Pall.41]


I adj. abrupto, escarpado, empinado ἀκταί Od.13.98, πέτρα X.An.6.4.3, Arist.HA 611a21, Plb.5.59.6, Call.l.c., LXX 2Ma.14.45, Philostr.Im.2.17.11, de rocas arrojadas por un volcán, Str.1.3.18, cf. Gr.Shorthand Man.l.c.

II subst. ἡ

1 escarpadura, pendiente συμβαίνει ... τὴν πόλιν ... περιέχεσθαι πᾶσαν ἀπορρῶγι μεγάλῃ Plb.5.24.4, cf. 7.6.3, 5
risco, precipicio en el paso de los Alpes, Plb.3.54.7, εἰς ἀμέτρητον ἀπορρῶγα βαθύνεται I.BI 1.405
junto al mar peña, roca, acantilado ἐξ ἄκρης ἀπορρῶγος AP 7.693 (Apollonid.), cf. I.BI 3.426.

2 de ríos ramal, derivación, brazo Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀ. el Titareso Il.2.755, cf. A.Fr.273a.11, el Cocito Od.10.514, φέρε γάρ τις ἀ. κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο A.R.4.637, cf. Plu.2.167a, οἵη ποταμοῖο ἀπορρὼξ εἰλεῖται se enrosca como el ramal de un río de la constelación del Dragón, Arat.45.

3 fig. derivado o descendiente c. gen. ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀ. del vino ofrecido al Cíclope Od.9.359, ἀ. Ἐρινύων retoño de las Erinis Ar.Lys.811, ἀπορρῶγα τῆς πόλεως de Samos un trozo de Atenas Demad.28 (cód.), τὴν Σικελίαν ... ἀπορρῶγα τῆς Ἰταλίας εἰκάζοι τις ἄν Str.1.3.10, ἀ. φύλρυ ... Χαλδαίων Orph.Fr.247.23, προτέρων μελέων ὀλίγη τις ἀ. un pequeño retazo de canciones primitivas, AP 7.571 (Leont.), ἡ δὲ προφητείη δίης φρενός ἐστιν ἀ. Orác. en Luc.Alex.40
vastago, descendiente de la Virgen con relación a David, Paul.Sil.Soph.434
c. adj. ἀ. δραχμαίη fracción, parte de una dracma Nic.Th.518.