ἀπορρύπτω
• Alolema(s): tb. ἀπορύπτω Gal.11.745


1 limpiar τοὺς πόρους Gal.l.c., ἐμαυτόν Luc.Gall.9
fig. borrar, limpiar, eliminar μελεδῶνας AP 9.815, un baldón ὃν ... ἀπορρύψειεν ὁ γενναῖος Asp.in EN 25.1, el pecado, Gr.Nyss.Bapt.Chr.p.222.15.

2 en v. med. limpiarse, lavarse c. ac. σπίλους Pythag.Ep.2.2
abs., Artem.4.41, Plu.Sull.36, Ael.NA 9.62
fig. τὰς ἐκ παθῶν καὶ νοσημάτων κηλῖδας Ph.2.487, τὰς δὲ φαύλας (πράξεις) Iambl.Protr.21, τὰς ἁμαρτίας ἀπορρυπτόμεθα Clem.Al.Paed.1.6.26, la herejía, Eus.HE 4.30.3.