ἀπορρήσσω


1 tr. arrancar, desgarrar (κόρακες) ἀπέρρησσον τοῖς ῥάμφεσιν ἀπ' αὐτοῦ ... τὸν χρυσόν Paus.10.15.5, τὸ ἀπορρήσσειν τοὺς ὄρνιθας ... ἑαυτούς Iambl.Myst.3.16
en v. med.-pas. τοῦ κενεῶνος δοκέει ἀποκρέμασθαι ὡς ἀπορρησσόμενα (duele muchísimo) y parece que cuelga del costado algo como que (lo) desgarra Hp.Int.17.

2 intr. estallar fig. ἡ ζηλοτυπία ... ἀπορρήττουσα Ph.2.304.
• Etimología: Forma tardía de ἀπορρήγνυμι.