ἀπορρήγνυμι
• Morfología: [aor. ind. ἀπορρήσας (sic) IG 12.1085.3 (V a.C.), pas. subj. ἀπορραγῇ Hdt.2.29; perf. ind. ἀπερρώγασι Archil.82, part. ἀπερρωγώς Luc.Pseudol.17, fem. ἀπερρωγεῖα ID 1432B b.2.19 (II a.C.), ἀπερρηγώς Herm.Vis.1.1.3]


I tr.

1 c. ac. de cosa romper δεσμόν Il 6.507, Hdt.3.32, κορυφὴν ὄρεος Od.9.481, ἑπτὰ δὲ ἀπορρήσας (l. -ξας) λόγχας ἐνὶ σώματι ἐκείνων IG l.c., τὸν νωτιαῖον Hp.Art.46, τὴν σειρίδα X.Cyn.9.19, τὸ καλώδιον Luc.DMeretr.3.3, τὰς στήλας D.C.45.17.3
en v. med. romperse (ἵπποι) μὴ ἀπορρηγνύωνται τοὺς ὤμους X.Eq.8.6
reventar ἀπορρῆξαι αὐτάς (αἶγας) PMich.Zen.87.3 (III a.C.)
fig. τῆς εἰρήνης τὴν συμμαχίαν D. en Aeschin.3.72
c. ac. de cosa y ἀπό c. gen. romper separando, separar ἀπὸ τοῦ Βαρβάρου τὸ ... Ἰωνικὸν φῦλον Hdt.8.19, τὰ μακρὰ τείχη ... ἀπὸ τῆς τῶν Μεγαρέων πόλεως Th.4.69
c. ac. de pers. y gen. separat. alejar, apartar ἀπέρρηξεν ἑαυτὸν τῶν τοῦ πατρὸς ἐπιτηδευμάτων I.AI 10.37, τοὺς ἀδελφοὺς τῆς βασιλικῆς ἐλπίδος I.BI 1.450, ἑαυτὸν τοῦ Μαρκέλλου Plu.Marc.27.

2 c. ac. de fuerzas vitales dejar salir, dejar escapar, soltar πνεῦμα A.Pers.507, E.Or.864, Tr.756, βίον E.IT 974, ψυχήν AP 7.313, τὸ ζῆν Pall.V.Chrys.17 p.104, γέλωτα Numen.26.46, ἀπορρῆξαι τὸν θυμόν descargar el ánimo D.H.Rh.9.5
de palabras, noticias soltar, espetar τὴν Μενάνδρειον ἐκείνην ... φωνήν Luc.Am.43, τοσοῦτον App.BC 2.81, αὐτό Ctes.24.

II intr. en perf. act. y en v. med.-pas.

1 romperse, quebrarse, desgarrarse ἀπερρώγασι μύκεω τένοντες Archil.l.c., τό (ὀστέον) Hp.VC 6, cf. Art.46, Gal. en Orib.46.21.22, αἱ κοτυληδόνες (τῆς μήτρας) ... ἀπορρήγνυνται Hp.Aph.5.45, ὁ ὀμφαλός Hp.Superf.8, (τὰ ᾠά) Arist.HA 550a4, la sirga de una embarcación, Hdt.2.29, ὁ τόπος ... ἀπερρηγὼς ἀπὸ τῶν ὑδάτων Herm.l.c., φιάλη ID l.c., como síntoma en la enfermedad φωνὴ ... ὑπὸ τῆς βοῆς ἀπερρωγυῖα Hp.Epid.7.11, φωναὶ ἀπερρήγνυντο ἐς τὸ βηχῶδες Hp.Epid.6.7.1, cf. Acut.(Sp.) 10, Arist.Aud.804b20
desprenderse, soltarse ἀπὸ δὲ τοῦ Παρνησσοῦ ... δύο κορυφαί Hdt.8.37, (γῆ) διὰ βάρος ἀπορραγεῖσα τοῦ ὅλου Plu.2.425c, cf. Lys.12, (τὸ ἔμβρυον) en el aborto, Hp.Nat.Mul.17, tb. en aor. act. κάπρος ... ἀπορρήξας ἀπὸ δεσμῶν AP 9.240 (Phil.)
de ahí quedar separado τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας ... ἀπορραγὲν ἔφευγε Th.5.10.

2 fig. estallar, surgir con violencia πόλεμος ἀπερρήγνυτο App.Syr.15, ὁ μὲν οὖν, ὡς ἂν ἀπορραγείη τὸ ἔθνος, καβ' ἡμέραν ἐπέτεινεν αὐτοῖς τὰς συμφοράς y él, para que el pueblo estallara, aumentaba día a día sus desgracias I.BI 2.283, tb. en aor. act. τι παλαιὸν ὑποικουροῦν ἐν τῇ ψυχῇ κακὸν ἀπέρρηξε Luc.Abd.6.

III siempre en part. perf.

1 que rompe con todo, absurdo πράγματα S.E.M.1.267, ἀπερρωγός ἐστιν ἢ τὸ ... ποιεῖν ... ἢ τὸ ... ἀξιοῦν ... S.E.M.9.262, cf. 8.165.

2 que ha roto con todo, del carácter disoluto Luc.Pseudol.17, Muson.12.